แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วันนี้ (วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

                        นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ วิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับเป็นความโชคดีของเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงและบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน

                        ด้านนางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และนักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกำหนดปฏิบัติการระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน

                        สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร  

-----------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : คุณจิราภรณ์ เกตุบูรณะ สำนักงานเลขานุการกรม