กรมปศุสัตว์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม และ ช่องทางการตลาดในการจำหน่ายเนื้อสุกรให้มากขึ้น โดยมีผู้เลี้ยงสุกรสนใจ

          นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะ Mr.สุกร ของกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาสุกรตกต่ำนั้น กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสุกร โดยปลดระวางแม่พันธุ์สุกรมากขึ้น การนำสุกรไปผลิตเป็นหมูหัน และนำสุกรขุนมาชำแหละเก็บเข้าห้องเย็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในด้านราคาสุกรในประเทศให้ดีขึ้น นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังให้ความสำคัญกับการแปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสุกรที่ถึงเวลาชำแหละแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายเนื้อสุกรให้มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์การบริโภคที่น่าสนใจ มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของเนื้อสุกรอีกด้วย

          กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ชนิดต่างๆ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ และฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้จัดการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันตก ที่ขอความอนุเคราะห์ให้กรมปศุสัตว์จัดการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แหนม ไส้กรอกอีสาน ลูกชิ้น หมูยอ หมูเส้น ไส้กรอกเวียนนา ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ เพรสแฮมและไส้กรอกโบโลนา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น โดยมีการฝึกอบรมการแปรรูปดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย หากเกษตรกรที่สนใจการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสุกร เนื้อโค สัตว์ปีก น้ำนม หรือสินค้าปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ สามารถติดต่อ ได้ที่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 02-6534444 ต่อ 3375 หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว.

                                                *******************************************

 ข่าวและข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์