10 กรกฏาคม 2561 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ โรงแรม อัลมีรอซ รามคำแหง กรุงเทพฯ

                   นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านอาหาร ฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนด้านการรับรองอาหารฮาลาล 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาวมาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมข้อตกลงตวามร่วมมือกันเรื่องวิชาการด้านมาตรฐานอาหารฮาลาล นอกจากการประชุมแล้ว กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018 เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ประกอบด้วย การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับหลักการศาสนา ผลการดำเนินงานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา รวมถึงแสดงสินค้าที่ได้รับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แต่ละประเภท เช่น เนื้อไก่พื้นเมือง เนื้อแพะ เนื้อโค นม ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

                   นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์สร้างรายได้ให้ประเทศไทยจำนวนมากมีมูลค่าการส่งออกครึ่งปีแรกประมาณ 36,480 ล้านบาท “การดำเนินการด้านปศุสัตว์ฮาลาลผ่านมา กรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ในทุกระดับเพื่อยกระดับเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คำแนะนำ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์จะส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตรประจำต่างประเทศ หน่วยงานรับรองของต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น

                   “กรมปศุสัตว์จะผลักดันให้มีการตกลงยอมรับด้านมาตรฐานอาหารฮาลาลอาเซียน (General Guidelines on Halal Food) และเว็ปไซต์อาหารฮาลาลอาเซียน (ASEAN Halal Food Website) ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและ กลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียนในการต่อรองกับประเทศในภูมิภาคอื่นต่อไป” ทั้งนี้ ผลของการประชุมจะนำไปเสนอเพื่อการรับรองในระดับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (The Special SOM -39th AMAF meeting) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (The 40th AMAF meeting) ต่อไป   นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

 

**********************************            

                

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่    : สำนักงานเลขานุการกรม