กรมปศุสัตว์ประชุม Regional Steering Committee Meeting of GF – TADs for Asia and the Pacific ครั้งที่ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FAO และ OIE เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

                นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Health Organization; OIE) มีกำหนดจัดการประชุม Regional Steering Committee Meeting of GF-TADs for Asia and the Pacific ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค The Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases หรือ      GF-TADs เป็นโครงการที่ก่อตั้งโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) โดยมีจุดประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ คือ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ซึ่งการประชุม Regional Steering Committee Meeting of GF-TADs for Asia and the Pacific นี้จัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง การประชุมฯ ครั้งแรกจัดในปี 2005 สำหรับปี 2018 นี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

           

                                                      ******************************************

 

ข้อมูล/ ข่าว : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์  

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม