นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดเลย ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะต่อไป

                         นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างมาก ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ประทับในทุกๆ ภาคของประเทศ จะเสด็จฯ เยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อย และจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ทรงแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นการกระทำที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา ความห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ดังนั้น สัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความเห็นตรงกันในการที่จะร่วมกันถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจที่ทรงมีอยู่และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเป็นเกียรติประวัติของสัตวแพทย์ทุกคนว่าได้มีส่วนร่วมในการถวายงาน เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยตามพระราชประสงค์ต่อไป

                        “การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานนับว่าเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้า และเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส นับเป็นความร่วมมือของสัตวแพทย์ไทยที่ได้บูรณาการบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ในการที่จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดเลยที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ ความทุกข์ร้อนของทุกท่าน กระผมในนามของจังหวัดเลย ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ ขอให้ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป”

                   ด้านนายสัตวแพทย์คณายศ กริอุณะ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันดำเนินงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 การจัดงานที่จังหวัดเลยในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่ จำนวน 50 หมู่บ้าน มีเกษตรกรยื่นความจำนงขอรับบริการ 1,300 ราย สัตว์เข้ารับบริการ 9,990 ตัว สัตวแพทย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 นาย ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และกรมปศุสัตว์ สำหรับกิจกรรมที่ออกหน่วยในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัข – แมว การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่าง การตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้ คำแนะนำ การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การอบรมและพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีศักยภาพ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “หลักสูตรการเลี้ยงโคขุน การทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และการทำสูตรอาหารมันหมักยีสต์ การทำอาหาร TMR” และการอบรมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักเรียน

                                                    ---------------------------------------------

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ สำนักงานเลขานุการกรม