แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

           นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

                       ด้านนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้วยแถลง และอำเภอพิมาย 10 ตำบล 120 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกว่า 200 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม  ศัลยกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์  การสำรวจสภาวะโรค อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มโคนมและไก่เนื้อ การให้ความรู้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

                                              ---------------------------------------------

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : จิราภรณ์ เกตุบูรณะ สำนักงานเลขานุการกรม