แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภาคประชาชนขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ร้ายแรง หากพบอาการป่วยแล้วมักจะตายทุกรายทั้งในคนและสัตว์ เป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข แมว รวมทั้งคนที่สัมผัสกับสุนัขและแมวเป็นประจำ

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าววันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2019) ร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการกระตุ้น ปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในแง่ของการป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์ในกลุ่มประชาชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี กิจกรรมประกวด แฟนซี 4 ขา เสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมา ต้องพาเดินได้ (Dog Walk Rally) ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน เป็นต้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

              ส่วนบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์นั้น มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวฟรี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้องรวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และเกมส์ตอบคำถามแจกของรางวัล นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแจกให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ควบคุมโรค) 550,480 ตัว การควบคุมประชากร(ทำหมัน) 270,830 ตัว ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ฯ 30,400 ราย ส่งผลให้สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าลดลงจากปี 2560 และ 2561 โดยปี 2562 พบสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 5.03 นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังมีการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 ในส่วนภูมิภาค โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงและอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัข-แมวอย่างรับผิดชอบ และพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีอีกด้วย เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                        ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ