แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 

          วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 7 (The 7th Joint Thailand and Malaysia Sub – Committee Meeting on Livestock Development) โดยมีนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ดร.ควอซ่า นิซามุดดิน ฮัสซาน นิซาม อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการมาเลเซียกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องกฎ ระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ระหว่างไทยและมาเลเซีย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการแนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์หวังว่า การประชุมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ
          “การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย – มาเลเซีย เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ของประเทศไทยและกรมสัตวแพทย์บริการของประเทศมาเลเซียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม แบ่งการประชุมเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมหารือระดับผู้บริหารระหว่างอธิบดีทั้งสองประเทศ และการประชุมคณะทำงานวิชาการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย – มาเลเซีย ซึ่งเป็นการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่ของสองฝ่าย เพื่อสานต่อความร่วมมือและภารกิจที่ได้มีการตกลงร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พบปะหารือและประสานงาน รวมทั้งปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 55 คน ประกอบด้วย ผู้แทนมาเลเซีย 15 คน ผู้แทนฝ่ายไทย 34 คนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอีก 6 คน โดยในวันแรกคณะผู้แทนไทยและมาเลเซียจะเข้าศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งต.หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่สองเป็นพิธีเปิดโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีการรายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา การรายงานภาวะโรคระบาดสัตว์ของไทย - มาเลเซียและเข้าสู่ประเด็นการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และการค้าปศุสัตว์” อธิบดีกล่าว

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูล : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ                ข่าว : น.ส.วรรณกร ชัยรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ