แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดกิจกรรม “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ คือ  “เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมฟรี และเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ และจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้บริการปรึกษาเส้นทางในการเดินทางและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ณ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้เดินทางมีความปลอดภัยและได้ผ่อนคลายจากการให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ส่วนกิจกรรมที่สองคือ “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ”  ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการในส่วนภูมิภาคหลายพื้นที่ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในส่วนกลางนั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พ.ศ.2563 เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนทีทำงานและที่อยู่อาศัยรอบกรมปศุสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 6 และวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน)  และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) นำเนื้อหมูคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป จากบริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) มีการจำหน่ายไข่ไก่สดจากบริษัท One Billion Eggs จำกัด  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ โดยวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากบริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น คอร์เปอร์-เรชั่น กรุ๊ป จำกัด และนมพร้อมดื่มหลายหลายรสชาติ จากแมรี่แอนด์ผลิตภัณฑ์นม จำกัด อีกด้วย  

ด้านนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบาย โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในภูมิภาคและส่วนกลางจัดกิจกรรมตามนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น ในส่วนของกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบนโยบายให้จัดโครงการ“ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” กิจกรรมเพิ่มพลัง ปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ เนื้อหมู นม ไข่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ ในวันจันทร์ที่ 6 และวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการกระจายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการอีกด้วย                

*********************************

ข้อมูล : กองแผนงาน                                                                                  ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ