แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบถุงผ้า ในกิจกรรมมาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านลดขยะภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สำนักเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้แก่ประชาชนและหน่วยงานเอกชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความรู้ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงาน และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติก พกถุงผ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในองค์กร

 

*********************************

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม                                                                   ข่าว : น.ส.สลิลรัตน์ ชูโชติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ