แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด “โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง  28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 - 17.00 น. โดยมี ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

ด้าน นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค จะรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยังยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรค ดังนั้นจึงผลักดันให้ผู้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนทุกราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามที่แพทย์นัด โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนและมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยหลักการ “ฉีดได้ทุกเข็ม เข้าถึงทุกสิทธิ์” 

                   ด้าน นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                               ด้าน ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีแผนการดำเนินการต่อในปี 2564-2568  เน้นการบรูณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ 

                   ด้าน รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน อีกทั้ง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกต่อจากกรมปศุสัตว์ด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอดเดือนกันยายน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 - 17.00 น. โดยผ่าน 3 ช่องทาง คือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020, Youtube : WRDThai2020 และ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอด องค์ความรู้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                         ข่าว : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม  นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ