แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

                       นายประภัตร  โพธสุธน   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1 โดยมี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  รองอธิบดีจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  บ้านเรือนไทย  อำเภอศรีประจันต์  พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่จัดงาน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2563

                        การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาตินี้ จะนำเอาเทคโนโลยี  นวัตกรรม ของหน่วยงานมาแสดง พร้อมให้บริการประชาชน นำสินค้ามาแจกหรือจำหน่ายในราคาถูก ชี้ช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้  เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีช่องทางในการพัฒนาอาชีพ

                        นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า งานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ถือเป็นงานที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรมของหน่วยงานมาจัดแสดง กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นจุดนัดพบของเกษตรกร ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ในส่วนของกรมปศุสัตว์จะจัดกิจกรรมการประกวดสัตว์ อาทิ โคเนื้อ กระบือ ไก่พื้นเมือง แพะ ฯลฯ เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า แนะนำสัตว์พันธุ์ดี และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  การนำสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรมาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงสาธิตการชนโค เวทีประลองไก่ชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเชิงวัฒนธรรมของไทย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน

                        โดยงาน "มหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 " จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  28 ธ.ค.63 - 1 ม.ค.64  ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  อสค. และภาคเอกชน  อาทิ  CPF  คูโบต้า ฯลฯ  ราว 25  หน่วยงาน เข้าร่วมจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร

                                                                               *********************************************

ข้อมูล :  สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี

ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สลก.