แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

         

กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น โดยพิธีมอบรางวัลในปีนี้จัดเป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์

          ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ทั้ง 3 รางวัลในปีเดียวกัน ประกอบด้วย รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รางวัลสาขาบริการภาครัฐ และรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

          นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

          นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น ผลงาน การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

          นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ กรมปศุสัตว์ ระดับดีเด่น

          นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น

          นับเป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 66 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ในปี 2561 และในปี 2564 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 8 รางวัล  รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 48 รางวัล และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน  8 รางวัล โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าว : สลิลรัตน์ ชูโชติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม