แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

พลเอกประยุุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดชัยภูมิและให้การช่วยเหลือเกษตรกร  โดยมีนายทองเปลว  กองจันทร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสุรเดช สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต 3  นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม  ผอ.กสส.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่  ในวันพุธที่  29  กันยายน 2564  ณ วัดชัยชนะซิการ (วัดบ้านละหาน)  ต. ละหาน อ. จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 

นายกรัฐมนตรีประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ  และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ นายกฯ กล่าวว่า  การลงพื้นที่วันนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และการเตรียมการแก้ปัญหาอุทกภัย  รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยากันต่อไป พร้อมกันนี้  นายกรัฐมนตรีมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร  อาทิ  พันธุ์ผัก พันธุ์ข้าว ปอเทือง หญ้าแห้ง ฯลฯ

นายสุรเดช  สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยนำ อาหารสุนัข แมว  417 กิโลกรัม  ถุงยังชีพสัตว์  ซึ่งประกอบด้วย อาหารไก่พื้นเมือง สุนัข แมว ยาปฎิชีวนะ  แร่ธาตุก้อน  วิตามิน ยาถ่ายพยาธิสำหรับโค กระบือ ฯลฯ   จำนวน  200 ชุด  หญ้าแห้งพระราชทาน  10,000  กิโลกรัม แร่ธาตุก้อน 500 กิโลกรัม  อาหารผสม TMR  2,000  กิโลกรัม  รวมทั้งมีการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  โดยสำรองเสบียงสัตว์เป็นหญ้าแห้ง 6,498   ตัน  ถุงยังชีพสัตว์  4,220  ถุง  ทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 119 หน่วย  สัตวแพทย์ 357 คน  เตรียมการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ภาวะฉุกเฉินโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์  ดูแลสุขภาพสัตว์  ช่วยอพยพสัตว์   รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด  สำรวจประเมินความเสียหาย  ให้การสนับสนุนเสบียงเวชภัณฑ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบ   

รองอธิบดีดรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  โดยมีการปรับอัตราการให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2564  โดยช่วยเหลือกรณีเสียหายสิ้นเชิง (ตาย/สูญหาย)  ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โค ตัวละ 13,000 – 35,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว) กระบือ ตัวละ 15,000 – 39,000 บาท (ไม่เกินรายละ 5 ตัว) สุกร ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) แพะ/แกะ ตัวละ 1,500 – 3,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง ตัวละ 30–80 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว) ไก่ไข่/เป็ดไข่ ตัวละ 30 – 100 บาท รายละไม่เกิน 1,000 ตัว) ไก่เนื้อ ตัวละ 20 - 50 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) เป็ดเนื้อ/เป็นเทศ ตัวละ 30 - 80 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) นกกระทา ตัวละ 10 – 30 บาท (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) นกกระจอกเทศ ตัวละ 2,000 บาท (ไม่เกินรายละ 10 ตัว) และห่าน ตัวละ 100 บาท (ไม่เกินรายละ 300 ตัว)

*********************************************

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์                                      ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม