แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันร่วมกัน โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์  และหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน รวม 9 หน่วยงาน  ในวันพุธที่ 9  กันยายน 2564  ผ่านระบบ ZOOM

                        นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า ความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันร่วมกัน โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมปศุสัตว์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ  ร่วมลงนามความร่วมมือกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการเกษตร โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด  โดยร่วมกันวางแผนและพัฒนาโครงการเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต  ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติต่อการปรับตัวของภาคเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ภาคเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานภาคี จะร่วมส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้  ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคปศุสัตว์  ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมถึงการพัฒนาเพื่อการต่อยอดการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยสนับสนุนการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบการเปิดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งหมดของไทย  สามารถประกอบกิจการอย่างยั่งยืน เกิดความมั่นคงในอาชีพของตนเองและแข่งขันได้ในตลาดโลก     

                                                                                  *********************************************

ข้อมูล : กรมปศุสัตว์                       

ข่าว : พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม