20 07 60 01กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ จัดสัมนา การเสริมสร้างความรู้การจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อรับทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน และแนวทางการจัดทำสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนเกี้ยวข้องได้ต่อไปในอนาคต ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ


ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 20 ก.ค. 60