2560 05 03a 004นางสาวจิรภา วงษ์ศุข นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี

นางสาวจิรภา วงษ์ศุข นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(4/5/60)