01 05 60 01นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Choi Chungryol และ Mr.Kim Seongcheol จากหน่วยงาน Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาตรวจรับรองกระบวนการผลิตไข่สดและไข่แปรรูปของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2560 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ


ภาพ ธงชัย สาลี สลก 1 พ.ค. 60