06 03 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี จาก นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 43 ปี ณ สำนักงาน ส.ป.ก. กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 6 มี.ค. 61