2561 05 25 001

ทีมของคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันดื่มนมโลก" หรือ World Milk Day 2018  ประกอบด้วยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วย คุณชุมาภา ดีสุดจิต  ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โฟร์โมสต์  ในนามสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย ได้ทำกิจกรรม Press visit เพื่อฝากให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day 2018  ณ นสพ.แนวหน้า และ TV.3 ตามลำดับ วันที่ 24/5/61 

 
 
ภาพ กิตติพรณ จินดามัง /ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / สลก