2561 08 01 001

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามความคืบหน้าการบรรจุถุงยังชีพและ พีธีปล่อยรถบรรทุกถุงยังชีพ ช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ ปทุมธาน

ภาพข่าว กิตติพรรร จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก