2561 08 01b 001
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมปศุสัตว์ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ ณ.ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก