2561 08 03a 001
3 สิงหาคม 2561นายสัตวแพทย์รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตวเขต 7 เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการ “การป้องกัน ควบคุมโรคในแพะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ” ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มีความตื่นตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคในแพะและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภา วงษ์สุข /กลุ่มเผยแพร่/สลก