2561 09 28 005

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รวมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ.2561 ณ เวทีหน้างานรอบสระนํ้า ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ /สลก