2561 10 22a 003

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม เข้าแสดงความยินดีกับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เข้าแสดงความยินดีกับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์