2561 11 2 001

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง"ตามติดภารกิจปฎิบัติการเมืองท่า"

ณ ห้องประชุม2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก