2561 11 8 002

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา"การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป" ณ.ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น2 อาคารโรงแรม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก