2561 11 29 001

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา10:00 น.นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุของหน่วยงานภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7  ณ ห้องประชุม 2  กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว พิจารณา  สามนจิตติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก