2562 03 04a 002

 

 

 

 

 

 

 

นายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Dr.Brad Granzin ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียด้านโคนมจากหน่วยงาน Dairy Australia พร้อมคณะ

นายสาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Dr.Brad Granzin ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียด้านโคนมจากหน่วยงาน Dairy Australia พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมงานด้านการส่งเสริมโคนมของไทย ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์  โดยมี กำหนดการเข้าหารือและเยี่ยมชม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม จังหวัดนครราชสีมา , สหกรณ์โคนมมิตรภาพ และฟาร์มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 4  -  8  มีนาคม  2562 โดยจะดำเนินการประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างเกษตรกรไทยกับเกษตรกรออสเตรเลีย ณ อสค. ซึ่งจะมีการถ่ายทำวีดีทัศน์ในระหว่างการประชุม  VDO Conference และ ในฟาร์มของเกษตรกร  ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ