แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 03 12 002

วันที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีตัวแทน ผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์ พญาไท เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “ โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม “ กิจกรรมย่อย “ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ “ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานในภาครัฐ

 

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.