แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 03 18a 0005

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “IRAC Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course” สำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “IRAC Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course” สำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้และทักษะ หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าตอบสนองต่อภาครัฐและภาคเอกชนผู้ขอรับบริการในการขอรับประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันทางการค้าในเวทีโลกได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมปศุสัตว์ที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก”

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ (19/3/62)