2562 07 04a 002

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ   กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และนายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ภาพ/เอก ข่าว/มนัสยา  กลุ่มเผยแพร่ฯ(4/7/62)