DSC 0001

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mrs Wang Xinyue Deputy Director Beijing Custom พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่นของประเทศไทย ที่จะส่งออกไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน- 6 กรกฎาคม 2562 โดยรับฟังข้อคิดเห็นในเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจประเมิน และเพื่อให้ทราบข้อบกพร่องที่ต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสาธารณรัฐประชาชนจีน มากยิ่งขึ้น

ภาพ ธงชัย สาลี สลก.