แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 09 12b 001

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการตามเงินงบประมาณ ๖๒ และ มอบนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๖๓ แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก