2562 10 01b 001

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศูสัตว์ เข้าร่วมยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก