2562 10 01c 001

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมยินดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณห้องโถง อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร 

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก