แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

03 10 62d 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) กรมปศุสัตว์ โดยจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการในหน่วยงาน และกรมปศุสัตว์ ซึ่งสอดคล้อง กับมาตรการประหยัดกระดาษของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางเดียวกัน ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ