2562 10 18 002

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายพงศ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานเลขา ซึ่ง เลขานุการกรมได้สั่งการให้แต่ละกลุ่มงานมีการจัดทำแผนดำเนินการ นำกระบวนงานที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว มาบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจะได้ปรับปรุงเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและถือเป็นการควบคุมภายในที่ดีของสำนักงานเลขานุการกรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข เผยแพร่ฯ สลก.