แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2563 03 10 004

วันที่ 10 มี.ค. 63 เวลา 08.00 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ

เลขานุการกรม ร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์ ก่อนจะเข้าสู่การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ทางระบบ VDO Conference โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน ปศุสัตว์เขต 1-9 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุม ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

2. แผนการดำเนินงานปี 2563 รอบ 5 เดือน (ตค.62 - กพ.63) ให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน และให้เขตตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด

3. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

4. สถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรค ASF

5. สถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก

6. สถานการณ์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7. ความรับผิดชอบในการจัดการดูแลสุนัขจรจัดตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

8. ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

9. แผนเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์นำเข้าราชอาณาจักร

10. การบริหารจัดการนมโรงเรียน

ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวด ให้ได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

 

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์