แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

20 10 63d01

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2520 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายไสว นามคุณ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจพิจารณาการขอใช้ที่ดินกรมปศุสัตว์ครอบครองหรือประโยชน์ เพื่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัด ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยเทศบาลเมืองทับกวาง ขอใช้พื้นที่ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เพื่อก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขและแมวจรจัด โดยมี คณะกรรมการเข้าตรวจพื้นที่ และรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ พิจารณาการขอใช้พื้นที่ฯ ดังกล่าว ในเบื้องต้นให้เทศบาลเมืองทับกวาง ใช้พื้นที่ 50 ไร่ ของศูนย์วิจัยและบํารุง พันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี มีระบบป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวหลุดลอดออกมา ทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก