แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 29d 002ประชุม คกก.บริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่3/2564


วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค.2564) เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และรองโฆษกกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับผลงานของกระทรวงเกษตรฯ ปี 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน กระบวนการดำเนินงานชี้แจงข่าวปลอม Fake News และรายชื่อผู้ประสานงาน การฝึกอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล" รวมทั้งมีการพิจารณารูปแบบการแถลงข่าว "New Normal" เป็นต้น