แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 07b 001
7 ก.ย.64 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการผลิตสื่อ. เพื่อการประชาสัมพันธ์ระบบ e-Saraban สำหรับปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( แอพพลิเคชั่น ZOOM ) กับผู้ให้บริการผลิตสื่อทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย และป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมโคอุสุภราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก