2560 12 20a 006สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชะลาบ(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการในสังกัดเฝ้าฯรับเสด็จฯ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(๒๒/๑๒/๖๐)