แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2561 01 30a 005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเสด็จฯพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหาร ข้าราชการ  เฝ้าฯรับเสด็จ  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(๓๑/๑/๖๐)