แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

14 12 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.