แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 02 01 008

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช การจัดงาน มีการจัดนิทรรศการ 2 ประเภท คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่ การจำลองเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เครื่องบินจำลองในการทำฝนหลวง การแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ การทำเกษตรแบบผสมผสาน การจำลองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรมาเป็นอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก และการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเวทีสาธิตต่างๆ และซุ้มจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอีกมากมาย ในส่วนของกรมปศุสัตว์นำเสนอเรื่อง การเลี้ยงแพะเนื้อพันธุ์ลูกผสมเชิงพาณิชย์ (Commercial breed) พันธุ์แดงสุราษฎร์ ซึ่งเลี้ยงลูกเก่ง โตดี มีอัตลักษณ์ เป็นการพัฒนาพันธุ์แพะเนื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคแพะเนื้อนุ่ม ขนาดน้ำหนักตัว 25-30 กิโลกรัม ในการพัฒนามุ่งเน้นให้เป็นแพะที่เลี้ยงง่าย แม่แพะมีน้ำนมเพียงพอในการเลี้ยงลูกแฝด และมีการเจริญเติบโตดี สามารถให้ผลตอบแทนในการเลี้ยงสูง และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ Food truck  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. 1 ก.พ. 61

ข่าว กรมปศุสัตว์