0001

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงปลูกข้าว และทรงติดตามผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสเด็จฯ