แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 05b 001
5สิงหาคม2562เวลา14.00น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบกทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนสพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้
        โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ร.3 พัน.2 ตามศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.3 พัน.2 (สวนเกษตรผสมผสาน กองพันย่าโม) ค่ายสุรนารีอ.เมืองจ.นครราชสีมานอก
จากเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไปแล้วยังจัดให้ทหารกองประจำการได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน สู่การพึ่งพาตนเอง ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียน เมื่อปลดประจำการไปแล้วสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ตามศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รายงานการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำกำลังพลในการจัดการดูแล และเลี้ยงดูปศุสัตว์ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในเรื่องการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหารสัตว์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่องเข้ามาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำอยู่เป็นประจำ เพื่อให้โครงการได้ผลผลิตที่ดีและสำเร็จตามวัตถุประสงค์
   ​  ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯถวายเป็ดเทศกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดี แบ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 12 ตัว และเป็ดเล็ก จำนวน 500 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อไป
        ณ  กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนครราชสีมา

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก