2562 09 25 001
      25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โครงการทหารพันธ์ุดี ณ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราขนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จ้งหวัดนราธิวาส
เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ภายในโครงการฯ 
ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลถวายรายงานและน้อมเกล้าฯ ถวายไก่ประดู่หางดำ 50 ตัว เป็นเพศเมีย 40 ตัวเพศผู้ 10  ตัวพร้อมด้วย เครื่องมือส่องไข่ตรวจหาเชื้อ ตู้ฟักไข่ 1 หลังและตู้อนุบาลลูกไก่ 1 หลังให้โครงการ ฯ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก