แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

0001
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายไก่ศรีวิชัยดำ จำนวนทั้งสิ้น 112 ตัว ตู้ฟักไข่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 หลัง กรงกกลูกไก่/ลูกเป็ดขนาด 200 ตัว 1 หลัง เครื่องส่องไข่ไก่/เป็ดแบบประยุกต์ 1 อัน เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก